Sunday, June 16, 2024

Alka Seltzer Plus Severe Sinus Congestion And Cough

Nn Lam Gi Trong Trng Hp Qua Liu Thuc Alka

Alka Seltzer Plus, Cold & Cough Workout

Nhng loai thuôc kê n cân phai co n thuôc cua bac si hoc dc si. Nhng loai thuôc không kê n cân co t hng dân s dung t nha san xuât. oc ky va lam theo chinh xac liêu dung ghi trên t n thuôc hoc t hng dân s dung thuôc. Khi dung qua liêu thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night cân dng uông, bao ngay cho bac si hoc dc si khi co cac biêu hiên bât thng

Nhng Tac Dung Phu Khi Dung Alka

Thông thng nhng tac dung phu hay tac dung không mong muôn tac dung ngoai y muôn s mt i khi ngng dùng thuc. Nêu co nhng tac dung phu hiêm gp ma cha co trong t hng dân s dung. Thông bao ngay cho bac si hoc ngi phu trach y khoa nêu thây nghi ng vê cac nhng tac dung phu cua thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night

Nn Lam Gi Nu Qun Mt Liu Thuc Alka

Thông thng cac thuôc co thê uông trong khoang 1-2 gi so vi quy inh trong n thuôc. Tr khi co quy inh nghiêm ngt vê thi gian s dung thi co thê uông thuôc sau môt vai tiêng khi phat hiên quên. Tuy nhiên, nêu thi gian qua xa thi iêm cân uông thi không nên uông bu co thê gây nguy hiêm cho c thê. Cân tuân thu ung hoc hoi y kiên bac si trc khi quyêt inh.

Read Also: Can Sinus Pressure Make You Dizzy

Nhng Trng Hp Khng C Dung Thuc Alka

Thông thng ngi mn cm d ng vi bt c cht nào trong thành phn ca thuc thi không c dung thuôc. Cac trng hp khac c quy inh trong t hng dân s dung thuôc hoc n thuôc bac si. Chng ch nh thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night phi hiu là chng ch nh tuyt i, tc là không vì lý do nào ó mà trng hp chng ch nh li linh ng c dùng thuc.

Lu Y X Ly Trong Thng Hp Qua Liu

Alka

Nhng biêu hiên bât thng khi qua liêu cân thông bao cho bac si hoc ngi phu trach y tê. Trong trng hp qua liêu thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night co cac biêu hiên cân phi cp cu: Goi ngay 115 ê c hng dân va tr giup. Ngi nhà nên mang theo sô kham bênh, tât ca toa thuc/l thuc a va ang dung ê cac bac si co thê nhanh chong chân oan va iêu tri

Read Also: Sinus Pressure Relief For Kids

Nhng Lu Y Va Thn Trong Trc Khi Dung Thuc Alka

Nhng ôi tng cân lu y trc khi dung thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night : ngi gia, ph n mang thai, ph n cho con bú, tr em di 15 tui, ngi suy gan, suy thn, ngi mn cm d ng vi bt c cht nào trong thành phn ca thuc Hoc ôi tng bi nhc c, hôn mê gan, viêm loét d dày

How To Use Alka

See also Warning section.

If you are taking the over-the-counter product, read all directions on the product package before taking this medication. If you have any questions, consult your pharmacist.

Take this medication by mouth with or without food or as directed by your doctor. This medication can be taken with food or milk if stomach upset occurs.

If you are using a liquid form, carefully measure your prescribed dose using a medication-measuring device or spoon. Do not use a household spoon because you may not get the correct dose. If your liquid form is a suspension, shake the bottle well before each dose.

Chewable forms of this medication should be chewed thoroughly before swallowing.

The dosage is based on your age. Do not increase your dose or take this medication more often than directed without your doctor’s approval. Improper use of this medication may result in serious harm .

Tell your doctor if your condition lasts for more than 1 week, if it gets worse, or if it occurs with headache that doesn’t go away, rash, or fever lasting more than 3 days. These may be symptoms of a serious medical problem and should be checked by a doctor.

You May Like: Remedy For Swollen Sinus Passages

Nn Bao Quan Thuc Alka

oc ky hng dân thông tin bao quan thuôc ghi trên bao bi va t hng dân s dung thuôc Alka-Seltzer Plus Maximum Strength Severe Sinus Congestion and Cough Day and Night . Kiêm tra han s dung thuôc. Khi không s dung thuôc cân thu gom va x ly theo hng dân cua nha san xuât hoc ngi phu trach y khoa. Cac thuôc thông thng c bao quan nhiêt ô phong, tranh tiêp xuc trc tiêp vi anh nng hoc nhiêt ô cao se co thê lam chuyên hoa cac thanh phân trong thuôc.

Popular Articles
Related news